A A A
English

Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków emisji obligacji serii C, Emitent niniejszym przekazuje informacje na temat uczestnictwa we wcześniejszym wykupie obligacji przez obligatariuszy obligacji serii C.

Buy clomid for bodybuilding.//http://clomidforbodybuilding.com/Using Clomid in Bodybuilding after a course of steroids on PCT

Zgodnie z regulacjami KDPW, KDPW przekazał do uczestników informację o realizacji wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Emitenta. W dniu dzisiejszym (6 czerwca 2017 roku) uczestnicy KDPW (banki oraz domy maklerskie) prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są obligacje serii C Emitenta, będą informować obligatariuszy o przedstawianiu posiadanych obligacji do wykupu. Aby wziąć udział we wcześniejszym wykupie, należy w dniu dzisiejszym zgłosić odpowiednią dyspozycję do uczestnika KDPW prowadzącego Państwa rachunek.

W przypadku złożenia przez obligatariuszy dyspozycji wykupu obligacji, których łączna liczba przekroczy 7.000, KDPW dokona proporcjonalnej redukcji obligacji podlegających wykupowi, a tym samym liczba obligacji wykupionych od konkretnego obligatariusza może być mniejsza niż liczba przedstawiona do wykupu.

Realizacja wykupu (wyksięgowanie obligacji z rachunków obligatariuszy) zostanie dokonana w dniu 7 czerwca 2017 roku.