A A A
English

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego nr 9/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.

Zarząd Medort S.A. przekazuje niniejszym korektę do raportów rocznych opublikowanych w dniu 2 czerwca 2014 r. Korekta dotyczy następujących zmian w informacji dodatkowej do skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe:

Strona 80 nota 6.40 pkt 2:

Było:
Rada Nadzorcza Spółki w związku z podziałem działalności operacyjnej na spółki zależne (aport) oraz zaprzestaniem działalności operacyjnej w podstawowym obszarze podjęła uchwałę o połączeniu podmiotu LIFE + Sp. z o.o. ze spółką Medort S.A.

Winno być:
Rada Nadzorcza Spółki w związku z podziałem działalności operacyjnej na spółki zależne (aport) oraz zaprzestaniem działalności operacyjnej w podstawowym obszarze działania rozważa podjęcie uchwały o połączeniu podmiotu LIFE + Sp. z o.o. ze spółką Medort S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

Strona 17 nota 6.5 oraz strona 53 nota 6.25:

Niewłaściwe przyporządkowanie akcji uprzywilejowanych do udziałowców – skorygowane dane znajdują się w załączniku.

Strona 80 nota 6.51 pkt 2:

Było:
Rada Nadzorcza Spółki w związku z podziałem działalności operacyjnej na spółki zależne (aport) oraz zaprzestaniem działalności operacyjnej w podstawowym obszarze podjęła uchwałę o połączeniu podmiotu LIFE + Sp. z o.o. ze spółką Medort S.A.

Winno być:
Rada Nadzorcza Spółki w związku z podziałem działalności operacyjnej na spółki zależne (aport) oraz zaprzestaniem działalności operacyjnej w podstawowym obszarze działania rozważa podjęcie uchwały o połączeniu podmiotu LIFE + Sp. z o.o. ze spółką Medort S.A.

Jednocześnie załączamy poprawione sprawozdania finansowe zawierające powyższe zmiany.

Podstawa prawna:

§11 ust. 1 pkt 2) oraz §11 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.