A A A
English

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B

Zarząd Medort S.A. informuje, iż zgodnie z otrzymaną Uchwałą Zarządu BondSpot S.A. nr 7/14 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B, wyemitowanych przez Medort S.A.:

1) dzień 17 stycznia 2014 r. został wyznaczony jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 25.880 (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) obligacji na okaziciela serii B spółki Medort S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMDRT000019″;

2) dla obligacji, o których mowa w pkt 1), określa się:

a) dzień ostatniego notowania – 11 październik 2016 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – MDR1016.

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu