A A A
English
13 znalezionych raportów.

Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA 30.09.2015

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Zarząd Medort S.A. informuje, iż wartość wskaźnika Zadłużenia Netto/EBITDA dla Grupy Kapitałowej Medort S.A. na dzień 30.09.2015 wynosi 2,8. Podstawa prawna: §4 załącznika nr 3 […]

Skonsolidowany raport półroczny 30.06.2015

Zarząd Medort S.A. niniejszym przekazuje skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Medort S.A. za I półrocze 2015 roku. Zgodnie z §11 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu […]

Aneks do Warunków Emisji Obligacji

W nawiązaniu do Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 10 lipca 2015 r. (raport EBI 7/2015 oraz 9/2015), Zarząd Medort S.A. publikuje niniejszym aneks wprowadzający ustalone zmiany do Warunków Emisji Obligacji. Podstawa […]

Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA 30.06.2015

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Zarząd Medort S.A. informuje, iż wartość wskaźnika Zadłużenia Netto/EBITDA dla Grupy Kapitałowej Medort S.A. na dzień 30.06.2015 wynosi 2,6. Podstawa prawna: §4 załącznika nr 3 […]

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2014

Zarząd Medort S.A. niniejszym przekazuje raport roczny Spółki oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Medort S.A. za 2014 rok. 1) Jednostkowy raport roczny: 1a. List Zarządu 1b. Wybrane jednostkowe dane […]

Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy

W celu uzyskania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na dokonanie zmiany w Warunkach Emisji Obligacji EMITENT – Zarząd MEDORT S.A. z siedzibą w Łodzi, zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii B na dzień […]

Zgromadzenie Obligatariuszy

Zarząd Medort S.A. informuje, iż zwołane na dzień 25 czerwca 2015 r. Zgromadzenie Obligatariuszy (Report EBI 4/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.) nie odbyło się ze względu na brak […]

Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy

W celu uzyskania zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na dokonanie zmiany w Warunkach Emisji Obligacji EMITENT – Zarząd MEDORT S.A. z siedzibą w Łodzi, zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii B na dzień […]

Połączenie spółek zależnych

Zarząd Medort S.A. informuje, iż w dniu 1 czerwca 2015 r. w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (XX Wydział KRS), nastąpiło połączenie spółek zależnych Emitenta Ortomedic GL+ […]

Wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA 31.12.2014/31.03.2015

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Zarząd Medort S.A. informuje, iż wstępna wartość wskaźnika Zadłużenia Netto/EBITDA dla Grupy Kapitałowej Medort S.A. na dzień 31.12.2014 oraz na dzień 31.03.2015 wynosi odpowiednio 1,4 […]

Harmonogram raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Medort S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku: – raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok zostanie przekazany w dniu 30 czerwca […]