A A A
English

Aneks do Warunków Emisji Obligacji

W nawiązaniu do Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 10 lipca 2015 r. (raport EBI 7/2015 oraz 9/2015), Zarząd Medort S.A. publikuje niniejszym aneks wprowadzający ustalone zmiany do Warunków Emisji Obligacji.

Podstawa prawna:

§4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.