A A A
English

Skonsolidowany raport półroczny 30.06.2015

Zarząd Medort S.A. niniejszym przekazuje skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Medort S.A. za I półrocze 2015 roku.

Zgodnie z §11 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., odrębny jednostkowy raport półroczny nie będzie publikowany.

Podstawa prawna:
§11 ust. 2 oraz ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.