A A A
English

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014

Zarząd Medort S.A. informuje, iż zmianie ulega termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2014 rok. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku, deklarowanym terminem publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok był dzień 30 czerwca 2015 roku.
Zarząd Emitenta wyznaczył nowy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok na dzień 10 lipca 2015 roku. Termin publikacji raportów jest uzależniony od terminu zakończenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian, a wszelkie zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie oddzielnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§19 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu