A A A
English
16 znalezionych raportów.

Skonsolidowany raport półroczny 30.06.2016 r.

Zarząd Medort S.A. niniejszym przekazuje skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Medort S.A. za I półrocze 2016 roku. Zgodnie z §11 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu […]

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015

Zarząd Medort S.A. niniejszym przekazuje raport roczny Spółki oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Medort S.A. za 2015 rok. 1) Jednostkowy raport roczny: 1a. List Zarządu 1b. Wybrane jednostkowe dane […]

Przedterminowy wykup pozostałej części obligacji serii B

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2016 oraz 9/2016, Zarząd Medort S.A. informuje o dokonaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. przedterminowego wykupu 2.300 sztuk obligacji na okaziciela serii B, […]

Akwizycja spółki Richter Reha Technik GmbH

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarząd Medort S.A. informuje, iż warunki zawieszające wynikające z opisywanej we wspomnianym raporcie umowy nabycia udziałów zostały […]

Emisja oraz rejestracja w KDPW obligacji serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 Zarząd Medort S.A. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2016 r. („Dzień Emisji”), odbyła się emisja i rejestracja w ewidencji prowadzonej przez Krajowy […]

Wykup i umorzenie części obligacji serii B

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016, Zarząd Medort S.A. informuje o dokonaniu przedterminowego wykupu 23.580 sztuk obligacji na okaziciela serii B, nieposiadających formy dokumentu, zarejestrowanych w KDPW S.A. pod […]

Emisja obligacji serii D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 24 marca 2016 r., Zarząd Medort S.A. informuje o dojściu do skutku emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii D. Emitent wyemitował […]

Podpisanie umów poręczeń przez spółki zależne od Emitenta

Zarząd Medort S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje o podpisaniu przez spółki zależne od Emitenta, umów poręczeń w związku z uruchomionym programem emisji obligacji zwykłych na okaziciela (w tym […]

Zawarcie przez spółkę zależną umowy nabycia udziałów

Zarząd Medort S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2016 r. podpisano umowę zakupu udziałów przez spółkę zależną od Emitenta – Meyra GmbH, w niemieckiej spółce produkcyjnej, będącej producentem wysokospecjalistycznego […]

Harmonogram raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Medort S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku: – raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok zostanie przekazany w dniu 30 czerwca […]