A A A
English

Emisja obligacji serii D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 24 marca 2016 r., Zarząd Medort S.A. informuje o dojściu do skutku emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii D. Emitent wyemitował 30.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych). Emisja obligacji, miała miejsce w dniu 29 marca 2016 r.

Obligacje serii D są obligacjami zdematerializowanymi, niezabezpieczonymi o stałym oprocentowaniu z terminem zapadalności przypadającym na dzień 29 marca 2021 r.

Obligacje serii D są zdematerializowane i zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

Emitent nie planuje wprowadzania obligacji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna:
§4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu