A A A
English

Emisja oraz rejestracja w KDPW obligacji serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 Zarząd Medort S.A. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2016 r. („Dzień Emisji”), odbyła się emisja i rejestracja w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) 21.000 zwykłych, kuponowych, zabezpieczonych obligacji serii C, wyemitowanych przez Emitenta jako obligacje na okaziciela denominowane w złotych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 21.000.000,00 zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000,00 zł, w trybie oferty publicznej bezprospektowej, zgodnie z art. 33 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 7 ust. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 t.j.), skierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 t.j.) („Obligacje”).

Termin zapadalności Obligacji określono na odpowiadający ostatniemu dniu płatności odsetek z Obligacji, przypadający 48 (słownie: czterdzieści osiem) miesięcy od Dnia Emisji, tj. 6 kwietnia 2020 r.

Rejestracja Obligacji w ewidencji prowadzonej przez KDPW została dokonana na podstawie uchwały Zarządu KDPW nr 208/16 z dnia 4 kwietnia 2016 r. a Obligacjom nadany został kod ISIN PLMDRT000027.

Podstawa prawna:
? § 5 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu