A A A
English

Harmonogram raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Medort S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

– raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok zostanie przekazany w dniu 30 czerwca 2016 r.

– skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 roku zostanie przekazany w dniu 30 września 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§19 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu