A A A
English

Podpisanie umów poręczeń przez spółki zależne od Emitenta

Zarząd Medort S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje o podpisaniu przez spółki zależne od Emitenta, umów poręczeń w związku z uruchomionym programem emisji obligacji zwykłych na okaziciela (w tym obligacji zabezpieczonych), niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej programu do kwoty 100.000.000,00 PLN (sto milionów złotych) („Program Emisji Obligacji”). W związku z zawartymi umowami poręczeń:

– Meyra GmbH – poręcza do kwoty 125.000.000,00 PLN (sto dwadzieścia pięć milionów złotych);

– Meyra Ortopedia Kft. – poręcza do kwoty 125.000.000,00 PLN (sto dwadzieścia pięć milionów złotych);

– Rehab Zrt. – poręcza do kwoty 6.170.858,00 PLN (sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych);

– MDH Sp. z o.o. – poręcza do kwoty 125.000.000,00 PLN (sto dwadzieścia pięć milionów złotych);

– MTB Poland Sp. z o.o. – poręcza do kwoty 125.000.000,00 PLN (sto dwadzieścia pięć milionów złotych).

Spółki zależne od Emitenta poręczają wobec Administratora Zabezpieczeń, którym jest spółka Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583564, NIP: 5252569133, REGON: 146936694) – działającego w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy Emitenta, za należyte i terminowe wykonanie przez Emitenta wszystkich zobowiązań pieniężnych Emitenta wobec jego obligatariuszy wynikających z Obligacji zabezpieczonych, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji.

Poręczenia udzielane są na okres do dnia wykupu Obligacji zabezpieczonych Emitenta, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2030 roku.

Podstawa prawna: §4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu