A A A
English

Postanowienia sądu rejestrowego o ustanowieniu zastawów rejestrowych na udziałach w spółkach zależnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 , Zarząd Medort S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. postanowień sądu rejestrowego (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XV Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów) dotyczących ustanowionych w dniu 21 kwietnia 2016 r. na rzecz Administratora Zabezpieczeń zastawów rejestrowych na odpowiednio: 100% udziałach w spółce MDH Sp. z o.o. oraz 100% udziałach w spółce MTB Poland Sp. z o.o.

Podstawa Prawna:
§4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu