A A A
English

Uchwała Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie emisji obligacji serii D oraz uchwała Zarządu w sprawie przydziału obligacji serii D inwestorom

Zarząd Medort S.A. informuje o podjęciu w dniu 23 marca 2016 r. uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii D, poprzedzonej podjęciem w tym samym dniu uchwały Rady Nadzorczej Medort S.A. z wyrażającej zgodę na emisję obligacji serii D do kwoty 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) („Program Emisji Obligacji”).

Zgodnie z podjętymi uchwałami:

1) Emitent zamierza wyemitować do 30.000 sztuk obligacji na okaziciela serii D, zdematerializowane, niezabezpieczone o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda obligacja („Obligacje serii D”) i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych);

2) Obligacje serii D będą oprocentowane według stałej stopy procentowej dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji serii D będą wypłacane co 6 miesięcy;

3) Miejscem emisji Obligacji serii D jest Łódź;

4) Obligacje serii D nie będą zabezpieczone;

5) Obligacje serii D zostaną zdematerializowane i zastaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce zgodnie z Ustawą o Obligacjach („Depozyt Haitong”) lub w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („Depozyt KDPW”);

6) Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii D. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii D oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii D zostały określone w warunkach emisji Obligacji serii D;

7) Emitent będzie miał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii D na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji serii D;

8) Datą Emisji Obligacji serii D jest dzień, w którym zostanie dokonana rejestracja praw z Obligacji serii D w Depozycie Haitong („Data Emisji”);

9) Okres zapadalności Obligacji serii D wynosi 60 miesięcy licząc od Daty Emisji;

10) Obligacje serii D zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”) (oferta prywatna);

11) Cena emisyjna Obligacji serii D będzie równa 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);

12) Cel emisji Obligacji serii D nie jest określony;

13) Obligacje serii D nie będą notowane w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.;

14) Obligacje serii D będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.

Jednocześnie Zarząd Medort S.A. informuje także o podjęciu w dniu 24 marca 2016 r. uchwały Zarządu w sprawie przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii D, na mocy której postanowił dokonać przydziału do 30.000 sztuk Obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda obligacja podmiotom, które subskrybowały Obligacje, tj. złożyły w sposób ważny i skuteczny Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji.

Podstawa prawna:
§4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu