A A A
English

Uchwała Zarządu w sprawie zamiaru wcześniejszego wykupu obligacji serii B w celu ich umorzenia

Zarząd Medort S.A. informuje o podjęciu w dniu 24 marca 2016 r. uchwały Zarządu w sprawie zamiaru przedterminowego wykupu obligacji na okaziciela serii B nieposiadających formy dokumentu, zarejestrowanych w KDPW S.A. pod numerem ISIN PLMDRT000019 („Obligacje”) w drodze:
1) skupu Obligacji od obligatariuszy w celu ich umorzenia, oraz
2) realizacji opcji wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta w ramach warunków emisji Obligacji.
Zarząd Spółki, postanawiana dokonać przedterminowego wykupu do 25 880 sztuk Obligacji w celu ich umorzenia.
Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi w drodze:
a) wykonania opcji wcześniejszego wykupu, zgodnie z warunkami emisji Obligacji, lub
b) w wyniku ich nabycia w celu umorzenia.
Umorzenie Obligacji po ich skupie oraz realizacji opcji wcześniejszego wykupu nastąpi zgodnie z przepisami odpowiednio art. 74 ust. 1 i art. 76 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238).

Podstawa prawna:
§4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu