A A A
English

Wykup i umorzenie części obligacji serii B

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016, Zarząd Medort S.A. informuje o dokonaniu przedterminowego wykupu 23.580 sztuk obligacji na okaziciela serii B, nieposiadających formy dokumentu, zarejestrowanych w KDPW S.A. pod numerem ISIN PLMDRT000019 („Obligacje”) w drodze skupu Obligacji od obligatariuszy.

Jednocześnie Zarząd Spółki, działając na podstawie Uchwały nr 3/03/2016 Zarządu Spółki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji Spółki w celu ich umorzenia, a także postępując zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) postanawia w drodze Uchwały Zarządu Spółki nr 1/04/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. dokonać umorzenia 23.580 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 23.580.000,00 PLN.

Po dokonanym skupie i umorzeniu części obligacji serii B – w ramach obligacji serii B Medort S.A. pozostaje 2.300 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.300.000,00 PLN.

Podstawa prawna:
§4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu