A A A
English

Zakończenie subskrypcji dla oferty publicznej emisji obligacji serii C

Zarząd Medort S.A. informuje, że w dniu 24 marca 2016 r, wobec złożenia przez inwestorów zapisów na obligacje serii C, zakończył się okres subskrypcji obligacji serii C Medort S.A., o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda („Obligacje”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) („Program Emisji Obligacji”), w trybie oferty publicznej bezprospektowej, zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. oraz art. 7 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.), tj. w trybie oferty publicznej (bezprospektowej) kierowanej wyłącznie do klientów profesjonalnych z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, przy czym subskrypcja związana była z przydziałem i wprowadzeniem Obligacji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. lub Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obu tych systemów jednocześnie.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przedstawia poniżej wymagane prawem informacje dotyczące Obligacji:

1) data rozpoczęcia okresu subskrypcji Obligacji: 23 marca 2016 r.
2) data zakończenia okresu subskrypcji Obligacji: 24 marca 2016 r.
3) data przydziału Obligacji: 24 marca 2015 r.
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: do 65.000 sztuk
5) liczba Obligacji przydzielonych: 21.000 sztuk
6) cena emisyjna, po której Obligacje były nabywane (za 1 Obligację): 1.000,00 zł
7) wartość nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł
8) łączna cena emisyjna za wszystkie Obligacje: 21.000.000,00 zł
9) liczba podmiotów, które złożyły zapisy na Obligacje: 11 podmiotów
10) liczba podmiotów, którym przydzielono Obligacje: 11 podmiotów
11) łączne określenie wysokości kosztów zaliczonych do kosztów emisji Obligacji serii C: 693.755,93 PLN
w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 240.647,11 PLN
b) wynagrodzenie z tytułu umowy gwarantowania emisji obligacji: 373.108,82 PLN
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 80.000,00 PLN
d) koszty promocji oferty: Brak
Koszty emisji zostaną aktywowane w sprawozdaniu finansowym jako rozliczenia międzyokresowe kosztów i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych równomiernie aż do momentu wykupu obligacji. Saldo rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikające z tego tytułu na koniec danego okresu sprawozdawczego, będzie pomniejszać saldo zobowiązań z tyt. emisji obligacji serii C.

Obligacje serii C powstaną z chwilą ich rejestracji w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). Obecnie Emitent jest na etapie procesowania wniosku o rejestrację obligacji serii C w KDPW. O emisji Obligacji serii C i fakcie ich rejestracji w KDPW Emitent zawiadomi odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu