A A A
English

Zawarcie przez spółkę zależną umowy nabycia udziałów

Zarząd Medort S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2016 r. podpisano umowę zakupu udziałów przez spółkę zależną od Emitenta – Meyra GmbH, w niemieckiej spółce produkcyjnej, będącej producentem wysokospecjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcją kontroli ruchu. Jednocześnie Emitent przystąpił do umowy w roli gwaranta.

Akwizycja ma na celu uzupełnienie portfela produktowego Grupy Emitenta o wysokospecjalistyczne wózki pionizujące dające dostęp do najwyższych marż na rynku rehabilitacyjnym. Ponadto grupa kapitałowa wykorzysta efekty synergii poprzez dostęp do potencjału działu R&D przejmowanego podmiotu, oraz przeniesienie produkcji do Kalldorf – siedziby Meyra GmbH, spółki zależnej od Emitenta.

Po spełnieniu wszystkich warunków zamykających/zawieszających wynikających z umowy, Emitent stanie się posiadaczem pakietu kontrolnego udziałów w tym podmiocie, a do dnia 31 grudnia 2019 stanie się posiadaczem 100% udziałów. O realizacji umowy i uzyskaniu prawa do poszczególnych pakietów udziałów, Emitent będzie informował za pośrednictwem kolejnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: §4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu