A A A
English

Zawarcie umów zastawów rejestrowych na udziałach w spółkach zależnych oraz złożenie stosownych wniosków do sądu rejestrowego

Zarząd Medort S.A. informuje, iż zgodnie z punktem 4.2 Warunków Emisji Obligacji Serii C, w dniu 8 kwietnia 2016 r. Emitent oraz spółka zależna od Emitenta – MDH Sp. z o.o., posiadająca 100% udziałów w spółce MTB Poland Sp. z o.o., zawarły Umowy Zastawów Rejestrowych ze spółką Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. („Administrator Zabezpieczeń”) w odniesieniu do 100% udziałów w spółce MDH Sp. z o.o. oraz 100% udziałów w spółce MTB Poland Sp. z o.o.

W dniu 12 kwietnia 2016 r. Emitent oraz spółka zależna MDH Sp. z o.o. złożyły do sądu rejestrowego (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XV Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów) wnioski o ustanowienie zastawów rejestrowych na odpowiednio: 100% udziałach w spółce MDH Sp. z o.o. oraz 100% udziałach w spółce MTB Poland Sp. z o.o.

Zastawy rejestrowe zostaną ustanowione na rzecz Administratora Zabezpieczeń.

Podstawa prawna:
§4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu