A A A
English

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 2017r.

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018r., Zarząd Emitenta zawiadamia o zmianie terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.

Z przyczyn technicznych publikacja wspomnianych raportów okresowych zostanie dokonana w dniu 29 maja 2018r.

Podstawa prawna:
§19 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

Mariusz Smela – Prezes Zarządu
Paweł Robak – Członek Zarządu