A A A
English

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018

Zarząd Meyra Group S.A. niniejszym przekazuje raport roczny Spółki oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Meyra Group za 2018 rok.

1) Jednostkowy raport roczny:
1a. List Zarządu
1b. Wybrane jednostkowe dane finansowe
1c. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
1d. Sprawozdanie Zarządu z działalności
1e. Oświadczenia Zarządu
1f. Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

2) Skonsolidowany raport roczny:
2a. List Zarządu
2b. Wybrane skonsolidowane dane finansowe
2c. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
2d. Sprawozdanie Zarządu z działalności
2e. Oświadczenia Zarządu
2f. Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Podstawa prawna:
§11 ust. 1 pkt 2) oraz §11 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela – Prezes Zarządu
  • Paweł Robak – Członek Zarządu