A A A
English

Skonsolidowany raport półroczny 30.06.2019r.

Zarząd Meyra Group S.A. niniejszym przekazuje skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Meyra Group za I półrocze 2019 roku.
Zgodnie z §11 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., odrębny jednostkowy raport półroczny nie będzie publikowany.

Podstawa prawna:
§11 ust. 1 pkt 1) oraz §11 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.