A A A
English

Informacja o prognozowanym wyniku operacyjnym EBITDA Grupy Kapitałowej Medort w latach 2016-2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 22.09.2016 oraz w związku z zamiarem przekazania do wybranych inwestorów informacji o Grupie Kapitałowej Medort S.A. („Grupa Kapitałowa”) zawierającej m.in. prognozy na temat znormalizowanego wyniku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej za lata 2016-2017, Zarząd Medort S.A. („Spółka”) podjął decyzję o przekazaniu do wiadomości publicznej tych prognoz.

Prognoza EBITDA za rok 2016:
W ocenie Zarządu, zysku operacyjny EBITDA Grupy Kapitałowej za rok 2016 wyniesie 18,3 mln zł. EBITDA zdefiniowana jest tutaj jako zysk z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzacje oraz jednorazowe koszty o charakterze akwizycyjnym.

Prognoza EBITDA za rok 2017:
W ocenie Zarządu zysk operacyjny EBITDA Grupy Kapitałowej za rok 2017 wyniesie 28,3 mln zł. Prognozowana wartość dotyczy wzrostu organicznego na poziomie 22,9 mln zł oraz dodatkowych inicjatyw organicznych na poziomie 5,4 mln zł.
W przypadku realizacji planowanych akwizycji w roku 2017, prognozowana EBITDA Grupy Kapitałowej za rok 2017 wzrośnie dodatkowo o 7,3 mln zł.

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników w okresach kwartalnych i w takich okresach będzie prezentowała ewentualne korekty. Przedstawione powyżej prognozy nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta.