A A A
English

Otrzymanie pożyczki od udziałowca

Zarząd Medort S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu umowy pożyczki („Umowa”) z udziałowcem spółki – Avallon Sp. z o.o. („Pożyczkodawca”) oraz o otrzymaniu kwoty pożyczki („Kwota Pożyczki”) w wysokości 3 000 000 PLN.

Udzielona pożyczka zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału obrotowego spółki zależnej Meyra GmbH („Meyra”), lub na inne cele zaakceptowane pisemnie przez Pożyczkodawcę związane z finansowaniem Grupy Kapitałowej Medort S.A.

W terminie 14 dni od zawarcia Umowy przystąpi do niej inny udziałowiec Spółki – Rapidre B.V. i przyjmie na siebie zobowiązania, które zgodnie z treścią umowy powinny zostać przez niego wykonane.

Ostateczny termin spłaty Kwoty Pożyczki został ustalony na dzień 31 lipca 2017 r. z możliwością jego przedłużenia.

W przypadku, gdy Kwota Pożyczki nie zostanie spłacona do dnia 30 czerwca 2017r., Spółka na żądanie Pożyczkodawcy zobowiązuje się do zwołania w najbliższym możliwym terminie walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, a Rapidre B.V. zobowiązuje się do uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki za podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w kwocie nominalnej 3 000 000 PLN oraz do podjęcia wszelkich innych działań i podpisania dokumentów, w celu umożliwienia Pożyczkodawcy dokonania konwersji Kwoty Pożyczki na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Spłata zobowiązań wynikających z Umowy jest zabezpieczona oświadczeniem Spółki, złożonym w formie aktu notarialnego, o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z artykułem 777 § pkt 5.

Na żądanie Pożyczkodawcy, zostaną ustanowione dodatkowe zabezpieczenia obejmujące:

1) Jedno z zabezpieczeń opisanych poniżej w punktach a, b oraz c:

a) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wszystkich udziałach w Meyra posiadanych przez Spółkę w dniu zawarcia Umowy do maksymalnej kwoty 3 500 000 PLN; albo

b) hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na nieruchomości zakładowej należącej do Meyra do maksymalnej kwoty 3 500 000 PLN; albo

c) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wszystkich akcjach w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez Rapidre B.V. do maksymalnej kwoty 3 500 000 PLN;

oraz

2) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na znaku towarowym „Meyra” do maksymalnej kwoty 3 500 000 PLN.