A A A
English

Przedterminowy wykup części obligacji serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz uchwały Zarządu Medort S.A. nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przedterminowego wykupu części obligacji serii C („Uchwała”), Zarząd spółki Medort S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o dokonaniu w dniu 7 czerwca 2017 roku przedterminowego wykupu 7.000 (siedem tysięcy) obligacji serii C Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLMDRT000027.

Dzień wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na dzień 7 czerwca 2017 roku. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę na rzecz obligatariuszy wartości nominalnej posiadanych obligacji wraz z należnymi odsetkami oraz premią. Łącznie kwota świadczenia na jedną obligację serii C wyniosła 1.027,48 PLN (jeden tysiąc dwadzieścia siedem złotych 48/100).

Wcześniejszy wykup został przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.