A A A
English

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Zarząd Medort S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 lipca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą postanowiono o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.789.617 zł do kwoty 2.684.775 zł, to jest o kwotę 895.158 zł (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych), poprzez emisję 895.158 zwykłych akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), za cenę emisyjną w wysokości 12,40 zł (dwanaście złotych czterdzieści groszy) za akcję. Akcje zostaną objęte w następujący sposób:

– 663.553 nowoutworzonych zwykłych akcji imiennych serii K przez podmiot Coöperatief Avallon MBO U.A za łączną cenę emisyjną 8.228.057,20 zł;

– 5.121 nowoutworzonych zwykłych akcji imiennych serii K przez podmiot Avallon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za łączną cenę emisyjną 63.500,40 zł;

– 158.706 nowoutworzonych zwykłych akcji imiennych serii K przez podmiot Euro Choice IV Coöperatief U.A. za łączną cenę emisyjną 1.967.954,40 zł;

– 20.162 nowoutworzonych zwykłych akcji imiennych serii K przez podmiot Pear Malta Ltd. za łączną cenę emisyjną 250.008,80 zł;

– 47.616 nowoutworzonych zwykłych akcji imiennych serii K przez podmiot Rapidre B.V. za łączną cenę emisyjną 590.438,40 zł.

Umowy objęcia akcji zostaną zawarte przez Spółkę i odpowiednio każdego z inwestorów w terminie do dnia 28 lipca 2017 roku.

Podwyższony kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty wkładami pieniężnymi o łącznej wartości 11.099.959,20 zł (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy), w terminie 5 dni roboczych od zawarcia przez Spółkę umowy objęcia akcji odpowiednio z każdym z inwestorów.

Nadwyżka wpłacona tytułem ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji w kwocie 10.204.801,20 zł (dziesięć milionów dwieście cztery tysiące osiemset jeden złotych dwadzieścia groszy), zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki tytułem agio.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 2.684.775 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzielić się będzie na 2.338.954 (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne oraz 345.821 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji imiennych niemych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.