A A A
English

Aktualizacja umów kredytowych spółki zależnej Meyra GmbH

Zarząd Meyra Group S.A. informuje o zawarciu umowy kredytowej z bankiem Deutsche Apotheker und Ärztebank eG przez spółkę zależną Meyra GmbH. Zgodnie z treścią podpisanej umowy udzielona została bezterminowa linia kredytowa o limicie 2.000.000 EUR i oprocentowaniu stałym.

Jednocześnie Meyra GmbH podpisała aneks do umowy kredytowej z Commerzbank AG, zgodnie z którym zredukowała wartość finansowania do poziomu 5.500.000 EUR (do dyspozycji pomiędzy kredytem odnawialnym i akredytywą w dowolnej proporcji).

Jako zabezpieczenie obu umów przyjęty został pakiet zabezpieczeń na należnościach handlowych i zapasach spółki Meyra GmbH, hipoteka na nieruchomościach spółki Meyra GmbH oraz gwarancja udzielona przez Meyra Group S.A.

Szczegółowe warunki umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.