A A A
English

Skonsolidowany raport półroczny 30.06.2019r.

Zarząd Meyra Group S.A. niniejszym przekazuje skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Meyra Group za I półrocze 2019 roku.