A A A
English

Komunikat w sprawie wcześniejszego wykupu części obligacji serii C

W związku z realizowaną procedurą wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Medort S.A. („Emitent”), na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/05/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz warunków emisji obligacji serii C, Emitent niniejszym przekazuje informacje na temat uczestnictwa we wcześniejszym wykupie obligacji przez obligatariuszy obligacji serii C.

Zgodnie z regulacjami KDPW, KDPW przekazał do uczestników informację o realizacji wcześniejszego wykupu 7.000 obligacji serii C Emitenta. W dniu dzisiejszym (6 czerwca 2017 roku) uczestnicy KDPW (banki oraz domy maklerskie) prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są obligacje serii C Emitenta, będą informować obligatariuszy o przedstawianiu posiadanych obligacji do wykupu. Aby wziąć udział we wcześniejszym wykupie, należy w dniu dzisiejszym zgłosić odpowiednią dyspozycję do uczestnika KDPW prowadzącego Państwa rachunek.

W przypadku złożenia przez obligatariuszy dyspozycji wykupu obligacji, których łączna liczba przekroczy 7.000, KDPW dokona proporcjonalnej redukcji obligacji podlegających wykupowi, a tym samym liczba obligacji wykupionych od konkretnego obligatariusza może być mniejsza niż liczba przedstawiona do wykupu.

Realizacja wykupu (wyksięgowanie obligacji z rachunków obligatariuszy) zostanie dokonana w dniu 7 czerwca 2017 roku.